Privacy beleid DELTALENT

Datum: 20 mei 2018

 Met dit Privacybeleid geeft  DELTALENT vorm, inhoud en uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. DELTALENT verwerkt persoonsgegevens om haar doel te realiseren, zoals statutair beschreven.
 2. Het bestuur van DELTALENT is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals de AVG dat voorschrijft.
 3. De grondslag voor DELTALENT voor het verwerken van persoonsgegevens is a) De toestemming van de betrokken personen (leden) en b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met  DELTALENT (dwz training geven).
 4. DELTALENT  registreert in principe alleen “Gewone persoonsgegevens” en geen “Bijzondere persoonsgegevens”. Dat wil zeggen wij slaan geen medische gegevens op, anders dan nodig voor het bepalen van de belastbaarheid van de sporter. Meer hierover staat in de uitwerking hieronder.(punt 6 en 7).
 5. Met het digitaal insturen van een overeenkomst (het inschrijfformulier) stemt een persoon in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DELTALENT en de spelregels van DELTALENT zoals omschreven op de website van DELTALENT.. De overeenkomst wordt in alle vrijheid aangegaan.
 6. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.( door digitaal insturen van het inschrijfformulier).
 7. DELTALENT verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 8. DELTALENT bewaart de persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de grondslag en het doel. Meer concreet wil dit zeggen tot de datum van opzegging “ lidmaatschap “en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 9. Leden van DELTALENT hebben het recht inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 10. DELTALENT heeft een register met verwerkingsactiviteiten dat wordt beheerd door een bestuurslid die ook aanspreekpunt is op dit gebied. In het register met verwerkingsactiviteiten is o.a. opgenomen: doelen voor verwerking persoonsgegevens, categorieën personen verwerking gegevens, einddatum en ontvangers van te verstrekken gegevens.
 11. DELTALENT heeft een register van datalekken, dat wordt beheerd door de applicatiebeheerder. Deze functionaris meldt ook eventuele datalekken.
 12. DELTALENT hecht grote waarde aan een veilige verwerking van de  persoonsgegevens.DELTALENT zorgt ervoor dat de juiste technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen. (software, virusscanners, back-up’s, autorisaties, afsluitbare dossierkasten, papiervernietigers)
 13. De internetbeveiliging van de website, de Pc’s en de verbindingen moet aan hoge eisen voldoen.
 14. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 15. Als DELTALENT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

UITWERKING PRIVACYBELEID

 1. De verwerking van de persoonsgegevens door DELTALENT heeft als doel om een persoon “lid “te maken van DELTALENT, zodat deze deel kan nemen aan de activiteiten van het DELTALENT.( trainingen, toernooien, clinics), “contributiegelden” kunnen worden geïnd en om correspondentie en contact met een “lid “plaats te laten vinden.
 2. DELTALENT verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die op het inschrijfformulier zijn vastgelegd. Deze gegevens worden op een beperkt toegankelijk deel van de website vastgelegd. Voor toegang is autorisatie met een wachtwoord nodig.
 3. DELTALENT is terughoudend met autorisaties en toegang tot persoonsgegevens. Alleen degenen die in de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden voor DELTALENT deze gegevens nodig hebben krijgen toegang. Autorisaties en toegang zijn schriftelijk vastgelegd.
 4. DELTALENT verwerkt of biedt geen persoonsgegevens van leden aan t.b.v. social media en de eigen website. Daarom gebruiken wij op Facebook alleen de namen.. Bij prestaties die op de website genoemd worden staat Voornaam en Achternaam, Vereniging en eventueel de school.
 5. Met intern en exttern e-mailverkeer wordt zoveel als mogelijk gewerkt met “BCC”.
 6. Onze atleten zijn niet verplicht een medische keuring te ondergaan. Wij registreren eventueel slechts: geschikt/niet-geschikt/geschikt met beperkingen. De sportarts zal eventueel medische gegevens met de trainer en sporter/ouders samen kunnen bespreken. Dit is essentieel voor een medische begeleiding.
 7. Daarnaast is het uit oogpunt van blessurepreventie nodig om de mate van belastbaarheid in algemene termen te registreren. Daarom is het nodig kennis te hebben over sporters met diabetes, inspanningsastma, allergieën, e.d. Deze gegevens worden verkregen via medisch onderzoek, direct of indirect, via de ouders en uitsluitend geregistreerd bij de trainers en management. Dus niet “online”.
 8. De interne informatieverstrekking is strikt gereguleerd. Alleen jouw DELTALENT trainer en het management hebben  toegang tot jouw gegevens. Zij hebben  daarvoor een geheimhoudingsverklaring getekend.
 9. Trainers ,managers of bestuursleden kunnen verzoeken om voor een specifiek doel, bepaalde persoonsgegevens te onttrekken aan de centrale registratie (bijvoorbeeld: lijstjes met leden van een trainingsgroep). Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor dit doel, dient de medewerker deze z.s.m. te vernietigen.
 10. Wij registreren geen IBAN nummers.Wel of een factuur wel/niet betaald is.
 11. Op onze website DELTALENT.eu kunnen wij opnemen:
  -Naam, leeftijd, vereniging, school , sport ,een eigen verhaal van de sporter, een profielfoto en de namen van de eventuele supporters van de sporter.

Contactgegevens
info@DELTALENT.eu